Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze www

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2017

 

V roce 2017 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 1 568 000,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
Rozšíření řidičského oprávnění pro
JPO II Police nad Metují (17RRD12-0006)
20 000,-
70. Polické divadelní hry (17KPG01-0042) 28 000,-
Tvořivé dílny Muzeum papírových modelů v roce 2017 (17SMR03-0012) 20 000,-

 

Královéhradecký kraj přidělil Městu Police nad Metují dále dotaci na reailizaci projetku "Rekonstrukce a přístavba ZUŠ Police nad Metují (ev. pod č. 17RGI02-0019)
v celkové částce 1 500 000,- Kč.

Cílem projetku je rekonstrukce a přístavby Základní umělecké školy v Polici nad Metují.
V rámci rekonstrukce dojde k úpravám střechy, podkroví a zajištění vnitřního vybavení učeben.

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z 
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

V ROCE 2017

V roce 2017 Město Police nad Metují získlo dotaci z EU na projekt "Stavební úpravy požární zbrojice Police nad Metují" (ev. pod č.  CZ.06.1.23/0.0./0.0./16_055/0002015) ve výši
7 018 706,16 Kč.

Cílem je zajištění adekvátní odolnosti požární zbrojnice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům tak, aby JPO II Police nad Metují mohla plnit své úkoly. Objekt požární zbrrjnice bude zrekonstruován tak, aby při jakékoliv mimořádné události byla jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II schopna rychlého zásahu a pomoci. Dalším důležitým cílem projektu je rychlejší koordinace odezvy JPO II Police nad Metují na potřeby obyvatelstva v případech nouze.

publicita

zbrojice

zrojice

 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z 
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

V ROCE 2016

V rámci vyhlášené výzvy "Technika pro integrovaný záchranný systém" obdrželo Město Police nad Metují dotaci z EU na projekt "Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují" (ev. pod č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000413) ve výši 1 099 602,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.

Hlavním cílem je zvýšení kvality a zlepšení podmínek během odstaraňování škod vyvolaných neočekávanou, mimořádnou událostí prořízemín nového dopravního vozidla. V rámci tohoto cíle dojde ke zvýšení efektifity, akceschoponsti a mobility jednotky požární ochrany. Další cíl je kladen na zmírnění ohrožení lidského života, zdraví, životního prostředí a škod na majetku.

publicita

 

 

 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2016

 

V roce 2016 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 414 760,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
Tvořivé dílny v muzeum papírových modelů 19 000,-
Rozšíření služeb TIC v Polici nad Metují 41 500,-
69. Polické divadelní hry 25 000,-
Rozvoj cyklodopravy na Policku 137 000,-
Vodní nádrž - Hony

192 260,-

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Oprava komunikace v Hlavňově za finanční podpory z Královéhradeckého kraje

Projekt "Údržba vozovky místní komunikace Hlavňov" vznikl na základě poškození místní komunikace vlivem objízdné trasy v loňském roce při uzavírce silnici II./303 Police nad Metují - Bukovice. Neúměrnou zátěží došlo ke značným poškozením silnice. Na konci roku 2014 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí účelových dotací obcím, dotčeným objízdnou trasou uvedené stavby.

Po zvolení optimálního způsobu řešení dané opravy byly v tomto roce práce započaty. Stavbu provádní firma STRABAG a. s. Hradec Králové.

Ceklové náklady jsou ve výši 1 575 081,- Kč, z toho Královéhradecká podpora činí 515 000,- Kč.

Fotodokumentace:

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje

V letošním roce bude řada projektů realizovaných městem Police nad Metují podpořena Královéhradeckým krajem. Celkem z rozpočtu kraje k nám doputuje 302 000,- Kč, za které děkujeme! Přehled podpořených projektů je v následující tabulce:

 

Název projektu

Obdržená dotace v Kč

Tvořivé dílny – 15SMR02-0021

10 000,-

Hlavňov – vesnice pod Hvězdou – 15KPG03-0008

20 000,-

68. Polické divadelní hry – 15KPG01-0104

15 000,-

Profesionalizace a vybavení TIC Police nad Metují – 15CRG04-0006

37 000,-

Zabezpečení akceschopnosti JSDH – 15JPO01-0017

220 000,-

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

Mezinárodní modelářské dny (03/2013 – 12/2013)

Projekt „Mezinárodní modelářské dny” je jednostranným porjektem, jehož partnerem je Gmina Radków. Projekt bude spočívat v realizaci následujících aktivit:

  1. Mezinárodní modelářská soutěž,
  2. Modelářská dílna pro děti,
  3. Výstava soutěžních modelů,
  4. Tvorba materiálů a předmětů pro propagaci papírového modelářství a projektu.

Tento projekt má jasný přeshraniční dopad, jelikož jeho cílem je realizace společných aktivit v oblasti papírového modelářství, ve které jsou právě polští partneři mistry, a prohloubení dosavadního partnerství. Veškeré výstupy projektu budou účelně sloužit k propagaci projektu a spolupráce obou partnerů v oblasti, která je pro ně koníčkem. Výstupy budou jak v českém, tak i v polském jazyce.

V neposlední řadě má tento projekt vliv na intenzivnější spolupráci všech partnerů projektu a napomáhá jim s překonáním jazykových bariér.

Hlavním cílem tohoto projektu není jen propagace a zvýšení povědomí o „dávno zapomenutém” papírovém modelářství na území česko-polského regionu, ale především rozvoj spolupráce, partnerství a společených aktivit, zájmů mezi českými a polskými modeláři.

Projekt je také zaměřen na děti, ve kterých se pokusí o rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a kreativity.

Prostřednictvím projektových aktivit dojde k urdžitelné spolupráci s polským partnerem, vytvoření zázemí pro další realizaci aktivit se stejným charakterem a snahou žadatele bude i trvalé zasazení projektu do každoročního kulturního programu.

Celkové náklady jsou 8.139,- EUR, z čehož byla městu Police nad Metují přislíbena dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis ve výši 6.918,- EUR (tj. 85% z celkových nákladů).

 

 

Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p. č. 995/1 v k. ú. Police n. M.

 V průběhu měsíce sprna a září 2013 proběhl výběr na nejvhodnějšího dodavatele stavby "Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p. č. 995/1 v k. ú. Police nad Metují", a to formou zakázky malého rozsahu. Zadavateli, tj. městu Police nad Metují, byly předloženy celkem 4 nabídky, z nichž byla vybrána ta nejvhodnější, a sice nabídka společnosti SMI-ČR group, s. r. o. se sídlem v Broumově.

Na přelomu měsíce  září a října byla samotná rekonstrukce zahájena. Komunikace byla v rámci návrhu rozdělna na 2 větve. Větev č. 1 zaíčná od ulice 17. listopadu úsekem tvořeným stávajícím betonovým krytem a pokračuje štěrkovým povrchem podél provozovny společnosti Hauk. Větem č. 2 tvoří úsek od křižovatky směrem do areálu bývalé cihelny a má rovněž štěrkový povrch. Z toho vyplynuly 2 návrhy opravy této místní komunikace. V místech stávající betonové vozovky došlo k odfrézování části povrchu a položení nové ložné a obrusné vrstvy ve zbytku místní komunikace se provedla nová konstrukce asfaltové vozovky. Veškeré upravené plochy plynule navazují na okolní terén a jsou uvedeny do řádného stavu. Součástí této akce bylo i provedení odvodnění povrchu asfaltové komunikace a zemní pláně.

Fotodokumentace:

Rekonstrukce MK u Hauka Rekonstrukce MK u Hauka 2

Celkové náklady jsou 2.200.000,- Kč bez DPH. Podpora Královéhradeckého kraje je ve výši 1.300.000,- kč.

Prostřednictvím finanční podpory Královéhradeckého kraje došlo k revitalizace dopravní sítě v Polici nad Metují, což jde ruku v ruce se zaměstnaností a konkurenceschopností tohoto regionu.

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

Snížení energetické náročnosti

budov ZŠ Police nad Metují (04/2013 – 10/2014)

Předmětem vlastní stavby jsou stavební úpravy 4 objektů komplexu budov základní školy v Polici nad Metují (1. a 2. stupeň, družina, tělocvična). Plánované úpravy zahrnují dodatečné systémové zateplení pláště budovy, povrchové úpravy stěn a výměny výplní (oken a dveří). Pro zateplení stěn bude použit atestovaný zateplovací systém s pěnovým polystyrenem. Nová okna budou s izolačním dvojsklem. Zároveň dojde k zateplení střešní konstrukce pěnovým polystyrenem. Realizací projektu celý komplex budov splní požadavky na zajištění úspor energií.

Cílem projektu je zajištění úspor energií v budovách základní školy (budova v majetku města Police nad Metují), prostřednictvím zlepšení energetických vlastností obálky. A dále také výrazné snížení spotřeby energií nezbytných na vytápění celého objektu.

Celkové náklady jsou ve výši 24 mil. Kč, z čehož je přislíbena dotace z OP ŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v maximální výši 11.292.600,- Kč. Konečná výše dotace se bude odvíjet od celkových nákladů akce, které vyčíslí vítězný dodavatel stavby.