Město Police nad Metují
Police nad Metují

Odpadový poplatek

Provoz odpadového systému a řádné nakládání s komunálními odpady vyžaduje nemalé finanční náklady. Velká část těchto nákladů je proto nutně přenesenana původce těchto odpadů - na občany, a to formou povinného místního poplatku. Do poplatku jsou zahrnuty náklady na využitelné odpady (plasty, nápojové kartony, sklo a papír), na vyřazená elektrozařízení, nebezpečné a objemné odpady, na provoz sběrného dvora a na zbytkový odpad. Nejsou v něm zahrnuty náklady na odpady z městských odpadkových košů, ze hřbitova, uliční smetky ani odpady ze zajišťování čistoty města a městské zeleně, odpady z ČOV, ani náklady na výběr poplatku. Míra využívání jednotlivých odpadových služeb nemá vliv na povinnost platit odpadový poplatek.
 

Vlastní poplatková povinnost je stanovena obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro rok 2019 je platná vyhláška č.2/2018. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání poplatku, konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku.


Povinnost platit odpadový poplatek mají:

 1. fyzická osoba
  a)
  která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
  b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
   

Upozorňujeme, že oproti předešlým rokům se se změnou zákona o místních poplatcích stali poplatníky i vlastníci domů a bytů!!, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, a to i v případě, že v nich nikdo fyzicky nebydlí.

Poplatek se platí každoročně, a to ve výši stanovené vyhláškou.

Výše poplatku pro aktuální rok je stanovena na 684 Kč za osobu a rok, při uhrazení celého poplatku nejpozději do 30.dubna, bude poplatníkovi poskytnuta sleva ve výši 108 Kč, zaplatí tedy pouze 576 Kč za osobu a rok.

Poplatek je možné platit:

 • v hotovosti v pokladně městského úřadu, a to každý pracovní den (pondělí a středa v době 8-11.30 a 12.30-17.00 hod, úterý, čtvrtek, pátek v době od 8-11.30 a 12.30-14.00 hod.),
 • nebo převodem na účet města, číslo účtu 9005-4629551/0100, variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 308.
 • splatnost poplatku je do 30.června příslušného kalendářního roku

 

Po úhradě odpadového poplatku obdržíte speciální známku s logem svozové firmy a aktuálním rokem, pro označení sběrné nádoby. Do konce června provádí svozová firma svoz ze všech přistavených nádob označených nálepkou s rokem 2018, po tomto termínu pouze z označených nádob nálepkou s rokem 2019.

V případě nezaplacení odpadového poplatku, je tento vymáhán městským úřadem, podle daňového zákona. V tomto případě je možné poplatek zvýšit až na trojnásobek.


Bližší informace na tel. č. 491 509 991 – Adamová Daniela
 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
2
3
2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bannery

Linka 199 Kladské pomezíPolicie České Republiky

Živé obce Muzeum Merkur tip.prace.cz Portál regionálních informačních systémů

Bariéry

Kladké pomezí

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas